Zwangerschap

Een matig of ernstig verhoogde bloeddruk (bloeddruk hoger dan 180/95 mmHg)

Een acuut hartinfarct of een hartinfarct in de afgelopen 6 maanden

Instabiele angina pectoris: hartkramp die optreedt zonder directe aanleiding en niet vanzelf overgaat (dreigend hartinfarct)

Hartritmestoornissen

Hart- en vaatziekten waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn

Reversibele cerebrale vasoconstrictiesyndroom

Een pacemaker

Etalagebenen (ook wel perifeer vaatlijden of claudicatio intermittens genoemd)

Veneuze trombose: bloedstolsel in de aderen

Acute hersenbloeding of een hersenbloeding in het verleden

Epileptische aanvallen

Fenomeen van Raynaud

Koorts

Kanker

Longaandoeningen waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn

Bloedingsstoornissen

Ernstige bloedarmoede

Claustrofobie (angst voor kleine of afgesloten ruimte)

Koudeallergie

Leeftijd jonger dan 18 jaar (dan is toestemming van de ouders nodig voor behandeling)

Acute nieraandoeningen en acute aandoeningen van de urinewegen

Onder de invloed van alcohol of drugs

Pregnancy

Moderately or severely elevated blood pressure (blood pressure above 180/95 mmHg)

An acute heart attack, or a heart attack within the past 6 months

Unstable angina pectoris: chest pain that occurs without direct cause and will not simply cease by itself (imminent heart attack)

Cardiac arrhythmias

Cardiovascular diseases in which symptoms are present

A pacemaker

Intermittent claudication (also called peripheral arterial disease)

Venous thrombosis: a blood clot in the veins

Acute cerebral haemorrhage or a stroke in the past

Epileptic seizures

Raynaud’s phenomenon

Reversible cerebral vasoconstriction syndrome

Fever

Cancer

Lung conditions in which symptoms are present

Bleeding disorders

Severe anaemia

Claustrophobia (fear of small or confined spaces)

Cold allergy

Persons younger than 18 years old (parental consent is required for treatment)

Acute kidney diseases and acute disorders of the urinary tract

Under influence of alcohol or drug

Fill in your details to create an account.Account credentials