Freez Challenge

Boek nu

Cadeaubon?

Bestel nu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Freezlab Amsterdam

In onze algemene voorwaarden gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
FA: Cryo Sisters B.V., t.h.o.n. Freezlab Amsterdam, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63620448;
Sessie: een verblijf van 3 minuten in de Freezlab cabine van FA;
Bezoeker: een natuurlijk persoon die een Sessie ondergaat bij FA en waarvoor Boeker heeft geboekt;
Boeker: degene die (een) Sessie(s) boekt;
Locatie: locatie waar de (gereserveerde) Sessie wordt ondergaan;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen FA en Boeker;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1. De algemene bepalingen
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van FA, Overeenkomsten en Sessies.
2. Alle aanbiedingen en offertes van FA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke ten behoeve van een specifieke Boeker worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave etc. aan dezelfde Boeker.
3. Afwijkingen van de Voorwaarden moeten expliciet en schriftelijk tussen FA en Boeker overeengekomen zijn.
4. In geval van strijd tussen de tekst van de Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
5. Is één van de bepalingen uit de Voorwaarden vernietigbaar op grond van strijd met een dwingendrechtelijke bepaling, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling.
6. FA is te allen tijde bevoegd de openingstijden, huisregels, prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.
7. De Bezoeker is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde FA in staat te stellen de Overeenkomst (op verantwoorde wijze) conform haar verplichtingen na te komen.

2. Wanneer komt de overeenkomst met FA tot stand?
Een Overeenkomst met de Boeker komt pas tot stand op het moment dat FA betaling heeft ontvangen voor de boeking van een of meerdere Sessie(s).

3. Verplichtingen van de Bezoeker bij een Sessie
De Boeker dient ervoor te zorgen dat iedere Bezoeker waarvoor hij (een) Sessie(s) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Hij/zij is verplicht alle vragen voorafgaand aan het eerste Bezoek volledig en naar waarheid te beantwoorden;
• Hij/zij is verplicht bij het eerste bezoek een intake gesprek te doorlopen en alle vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden;
• Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en instructies van en namens FA;
• Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van FA zoals deze zijn vermeld op borden in de ruimte van de Locatie, de huisregels van FA, etc.;
• Hij/zij dient zich te gedragen als goed Bezoeker en respect te hebben voor andere bezoekers, de omgeving, het personeel van FA en de cabines, apparatuur, etc.;
• Hij/zij is er van op de hoogte dat de materialen, cabines, apparatuur, etc. die worden gebruikt voor de Sessie en op de Locatie bevinden zeer kostbaar zijn en hij/zij dient hier dan ook op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming en de aanwijzingen te gebruiken;
• Hij/zij dient zich te (kunnen) legitimeren en meerderjarig te zijn.

4. (Kleding)voorschriften en sessievoorwaarden
Voor de veiligheid (van de gezondheid) van de Bezoeker dient de Boeker ervoor te zorgen dat iedere Bezoeker waarvoor hij (een) Sessie(s) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden voordat de betreffende Bezoeker een Sessie ondergaat:
• Hij/zij dient droog ondergoed/zwemgoed of droge sportkleding te dragen. In de stof mogen geen metalen (dus ook geen metalen beugels) o.i.d. zijn verwerkt;
• Hij/zij draagt tijdens de Behandeling geen contactlenzen en/of bril;
• Hij/zij draagt geen sieraden, piercings, etc.;
• Hij/zij draagt geen gehoorapparaat;
• Hij/zij heeft tot twee uren voorafgaand aan de Behandeling geen crèmes, lotions, make-up o.i.d. op zijn/haar gezicht en/of lichaam aangebracht;
• Zijn/haar huid en haar zijn droog;
• Hij/zij heeft twee uren voorafgaande aan de Behandeling niet gesport.

5. In welke gevallen is een Sessie NIET toegestaan?
In een aantal gevallen kan een Sessie gevaarlijk voor de gezondheid zijn. In die gevallen is een Sessie dan ook niet toegestaan dan wel is deze in sommige gevallen uitsluitend toegestaan nadat de huisarts of de apotheek toestemming voor de Sessie heeft gegeven. Het gaat om de volgende gevallen:
• de Bezoeker is onder invloed van alcohol en/of drugs;
• de Bezoeker is zwanger;
• de Bezoeker heeft koorts;
• de Bezoeker heeft bloedarmoede;
• de Bezoeker is jonger dan 18 jaar oud;
• de Bezoeker heeft last van een koude allergie;
• de Bezoeker is een hartpatiënt, heeft in het verleden acute of heeft symptomatische hart- en/of vaatziekten gehad zoals (extreme of niet behandelde) hypertensie, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie, myocarditis, etc.;
• de Bezoeker draagt een pacemaker;
• de Bezoeker heeft (de aandoening) perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking) en/of veneuze trombose;
• de Bezoeker heeft een cerebrovasculaire aandoening (hersenaandoening);
• de Bezoeker lijdt aan ongecontroleerde epileptische aanvallen;
• de Bezoeker heeft angina pectoris (vernauwing van de bloedvaten);
• de Bezoeker lijdt aan het syndroom van Raynaud;
• de Bezoeker heeft in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad;
• de Bezoeker heeft een infectieziekte;
• de Bezoeker heeft open wonden;
• de Bezoeker gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
• de bloeddruk van de Bezoeker is niet binnen gezonde marges, oftewel bij een overdruk of onderdruk (in ieder geval als deze hoger is of gelijk is aan 180/95);
• de Bezoeker heeft op het moment van de Behandeling of in het verleden lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan hij/zij kan vermoeden dat een Behandeling niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid.
Het is de verantwoordelijkheid van de Boeker om ervoor te zorgen dat geen van de Bezoeker(s) waarvoor hij/zij een Sessie(s) heeft geboekt voldoet aan een van bovenstaande punten dan wel dat (de) Bezoeker(s) waar dit voor geldt goedkeuring heeft/hebben van hun huisarts of apotheek om een Sessie te ondergaan.

6. Betaling Sessie en overige kosten
1. De Sessie(s) en de aanschaf van een los abonnement of rittenkaart worden beiden, indien via internet wordt gereserveerd, betaald op het moment van boeking van de Sessie. Indien een Sessie bij de Locatie wordt gereserveerd dient de Boeker daar ook direct (voorafgaand aan de Sessie) via pinbetaling te betalen. FA accepteert geen contante betalingen.
2. Indien een doorlopend maandabonnement voor Sessies wordt overeengekomen, wordt de maandelijkse vergoeding per automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven. Indien de vergoeding niet kan worden afgeschreven, zal binnen enkele dagen nogmaals worden geprobeerd het bedrag af te schrijven. Indien de Boeker vóór (of na) het vestrijken van die termijn een Sessie wenst te ondergaan, is FA gerechtigd het openstaande bedrag in een keer op te eisen alvorens de Boeker een sessie te laten ondergaan. Kosten die FA moet maken om betaling te krijgen, worden doorberekend aan de Boeker. Evenals redelijke administratiekosten.
3. FA heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van het doorlopende maandabonnement op te schorten zolang Boeker niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt voor alle facturen van FA een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Echter, indien FA de volledige prijs van de Sessie(s) niet uiterlijk 24 uur vóór plaatsvinden van de Sessie(s) heeft ontvangen, is zij gerechtigd de Bezoeker(s) te weigeren.
5. Indien (een) Bezoeker(s) goederen huurt(en) van FA dient de betaling van de prijs hiervoor uiterlijk onmiddellijk voorafgaande aan de Sessie(s) per pinbetaling te zijn voldaan.

7. Annuleren
1. De Boeker kan de Sessie(s) tot 2 uur vóór het moment van de Sessie kosteloos annuleren. Een annulering kan telefonisch (020 2621054) worden gedaan, via email naar info@freezlab.nl of via de Freezlab app.
2. Als (een) losse Sessie(s) is/zijn geboekt, wordt het door de Boeker betaalde bedrag in geval van tijdige annulering uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering door FA op het bij haar bekende rekeningnummer van de Boeker teruggestort. Bij een annulering binnen 2 uur vóór de Sessie(s) worden de kosten van de Sessie(s) niet gerestitueerd; de Sessie wordt beschouwd als te zijn afgenomen. In geval van een rittenkaart of maandabonnement kan bij tijdige annulering een nieuwe Sessie worden gereserveerd.
3. Indien tijdens de intake (voorafgaande aan de Sessie) blijkt dat de Bezoeker de Sessie toch niet mag ondergaan vanwege zijn/haar bloeddruk, geldt de Sessie als niet te zijn afgenomen. In geval het een losse boeking betreft wordt het bedrag van de betreffende Sessie aan de Boeker gerestitueerd. In geval van een rittenkaart wordt de Sessie niet van de rittenkaart afgeschreven.

8. Te laat / no show / niet de juiste kleding / niet voldoen aan Voorwaarden
1. De Bezoeker dient uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de Sessie aanwezig te zijn op de Locatie en zich daar bij het personeel van FA aan te melden.
2. Als (een) Bezoeker(s) niet 20 minuten voor aanvang van de Sessie aanwezig is/zijn, heeft FA het recht de Bezoeker(s) te weigeren zonder dat FA gehouden is om (een deel) van de kosten van de Sessie aan de Boeker te restitueren. De Sessie geldt als te zijn afgenomen.
3. Indien een Bezoeker niet komt opdagen voor een Behandeling (no show), heeft de Boeker geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten. De Sessie geldt als te zijn afgenomen.
4. Indien een Bezoeker niet de juiste kleding bij zich heeft en deze niet kan of wil huren bij FA, wordt de Sessie niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Sessie geldt als te zijn afgenomen.
5. Indien de Bezoeker niet voldoet aan één van de voorwaarden zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de Voorwaarden, wordt – tenzij in de Voorwaarden anders is vermeld – de Sessie niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen. Hetzelfde geldt indien een van de gevallen vermeld in artikel 5 van de Voorwaarden op hem/haar van toepassing is.
6. Indien de Bezoeker een maandabonnement heeft en hij/zij drie keer in een maand niet (tijdig) voor een Sessie aanwezig is en/of niet voldoet aan een van de voorwaarden zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 en/of niet de juiste kleding bij zich heeft en deze niet wil huren, heeft FA het recht de Bezoeker de toegang te weigeren voor het resterende gedeelte van de betreffende maand zonder tot restitutie van het bedrag van het maandabonnement aan de Bezoeker gehouden te zijn.

9. Specifieke bepalingen met betrekking tot maandabonnementen en rittenkaarten
1. Losse maandabonnementen: Indien een los maandabonnement wordt afgenomen mag de Bezoeker ten behoeve van wie het maandabonnement is afgesloten, 4 x per maand (4 credits), 14 x per maand (14 credits) of een onbeperkt aantal keren per maand (onbeperkte credits), afhankelijk van het soort abonnement, een Sessie ondergaan. Een Sessie dient van te voren te worden gereserveerd. De duur van een los maandabonnement loopt vanaf de dag dat deze is afgesloten tot dezelfde dag in de daaropvolgende maand en eindigt automatisch. Aan het einde van deze looptijd vervallen ook de nog niet gebruikte credits. Het losse maandabonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2. Doorlopende maandabonnementen: Indien een doorlopend maandabonnement via automatische incasso wordt afgenomen, mag de Bezoeker ten behoeve van wie het doorlopende maandabonnement is afgesloten, 4 x per maand (4 credits), 14 x per maand (14 credits) of een onbeperkt aantal keren (onbeperkte credits) per maand, afhankelijk van het soort abonnement, een Sessie ondergaan. Het doorlopende maandabonnement via automatische incasso heeft een initiële contractduur van minimaal 2 volle maanden. Na het verstrijken van deze contractduur, is een doorlopend maandabonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van het bepaalde in lid 5. Een doorlopend maandabonnement loopt van de eerste tot de laatste dag van de maand.
3. Rittenkaarten zijn niet persoonsgebonden, tenzij het een persoonsgebonden rittenkaart betreft tegen een gereduceerd tarief. De credits op een rittenkaart blijven geldig totdat de looptijd van de rittenkaart (6 maanden bij 5 rittenkaarten en 12 maanden bij 10 en 50 rittenkaarten) is verstreken.
4. Bij een vakantie van minimaal 2 weken kunnen de kosten voor de gemiste tijd van die maand in mindering worden gebracht. Dit bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende incasso in geval van een doorlopend maandabonnement. In geval van een los maanabonnement, jaarabonnement of rittenkaart, wordt de vervaldatum van dit abonnement of rittenkaart verlengd met het aantal dagen van de vakantie. Deze vakantiebepaling geldt niet in geval van een introductieabonnement.
5. De Boeker kan te allen tijde het doorlopende maandabonnement opzeggen, mits de opzegging minimaal 5 dagen voor het einde van de maand plaatsvindt en per email naar info@freezlab.nl wordt verzonden.
6. De Boeker kan te allen tijde het maandabonnement wijzigen, mits de wijziging per email naar info@freezlab.nl wordt verzonden.

10. Hinder, last, niet voldoen voorwaarden, weigering
1. De Bezoeker die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dan wel de Bezoeker die onder invloed is van drank of drugs kan door FA de Sessie ontzegd worden. FA is niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de Sessie. De betreffende Sessie geldt als te zijn afgenomen.
2. Indien de Bezoeker niet voldoet aan een van de verplichtingen of voorwaarden genoemd in de Voorwaarden, geldt dat FA het recht heeft om (het vervolg van) de Sessie te ontzeggen. FA is in die situatie niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de Sessie. De betreffende Sessie geldt als te zijn afgenomen.
3. Het personeel van FA is altijd bevoegd om (een) Bezoeker(s) (permanent) te weigeren indien zij daarvoor aanleiding ziet.

11. Aansprakelijkheid
1. Indien (een) Bezoeker(s) waarvoor de Boeker de Overeenkomst is aangegaan niet voldoe(t)(n) aan een van de bepalingen uit deze Voorwaarden is, voor zover de Bezoeker niet aansprakelijk is jegens FA, de Boeker aansprakelijk voor de schade van FA veroorzaakt door de gedragingen van de Bezoeker(s), te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldig Bezoeker.
2. Indien een Bezoeker goederen voor de Behandeling huurt van FA, is de Boeker ervoor verantwoordelijk dat de Bezoeker(s) deze goederen in dezelfde staat als waarin hij/zij deze heeft ontvangen, direct na de Sessie inlevert. Doet de Bezoeker dat niet, dan is de Boeker gehouden de schade aan FA te vergoeden door de nieuwprijs van het gehuurde voorwerp aan FA te vergoeden.
3. Op de Locatie is voor iedere Bezoeker een kluisje beschikbaar voor zijn/haar persoonlijke eigendommen. De Bezoeker dient al zijn/haar persoonlijke eigendommen in het kluisje voor eigen risico te bewaren gedurende de Sessie.
4. FA is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken, etc. van persoonlijke eigendommen van de Bezoeker.
5. Het is de eigen keuze van een Bezoeker om een Sessie te ondergaan. FA is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Boeker of Bezoeker als gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst en meer specifiek het ondergaan van een Sessie.
6. Onverminderd voorgaande bepaling is FA in ieder geval niet aansprakelijk indien de Bezoeker de instructies (van het personeel) van FA, de (huis)regels etc. van FA niet strikt en volledig heeft opgevolgd. Hetzelfde geldt indien de Bezoeker niet voldoet aan voorwaarden genoemd in deze Voorwaarden dan wel in andere door de Bezoeker ondertekende documenten en/of online bevestigde bepalingen.
7. Boeker is verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart FA voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten van de Bezoekers.

12. Herroepen
1. Als de Boeker een consument is en elektronisch (een) Sessie(s) heeft geboekt en betaald of als de Boeker als consument een rittenkaart heeft afgenomen of een maandabonnement heeft afgesloten kan de Boeker deze binnen 14 dagen na het moment van betalen (in het geval van een maandabonnement is dit de eerste betaling) zonder opgave van redenen ontbinden op grond van het herroepingsrecht. Als de Sessie eerder plaatsvindt dan het verstrijken van deze 14 dagen termijn, is dit op uitdrukkelijk verzoek van de Boeker en kan de Boeker na de Sessie geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Boeker FA via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze verklaring kan naar het (e-mail) adres zoals vermeld op de website van FA. De Boeker kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
3. Als de Boeker de overeenkomst herroept, ontvangt de Boeker alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat FA op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van FA terug. In het geval van een abonnement of rittenkaart brengt FA op deze betalingen het aantal al genoten Sessies tegen de individuele prijs van een Sessie (dus de prijs voor een losse boeking) in mindering. FA betaalt de Boeker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Boeker de oorspronkelijke transactie heeft verricht zonder dat voor de terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

13. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen FA en Boeker is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Amsterdam tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

Nieuwe klant Rooster
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ervaar de sensatie van -110°C.

De extreme kou stimuleert het lichaam om herstelprocessen in gang te zetten, processen die het van nature in zich heeft.

Nieuwe klant Rooster

© Freezlab 2019 - Olympisch Stadion 36, 1076 DE Amsterdam - 020-2621054 - info@freezlab.nl
Freezlab Amsterdam wordt beheerd door Cryo Sisters B.V. Algemene Voorwaarden - BTW NL855317942B01 - KvK 63620448 - Privacy Statement
loading